A Domonkos Rend 800 éves jubileumára készülünk

Világi domonkos közösségek

 

 

Érdekességek a domonkosokról....

Tudtad-e, hogy… ?

Szent V. Piusz pápa domonkos volt? Ő tette közzé a Római Katekizmust 1566-ban.

Hatékonyan előmozdította és tartósan megerősítette a liturgia egységét és megújítását a zsolozsma és a római misekönyv kiadásával (1568-ban illetve 1570-ben).

Fokozta a keleti és a latin egyház dogmatikus hagyományainak egységét, ugyanazokkal a liturgikus címekkel tisztelve meg mindkettőnek négy-négy nagyobb tanítóját.

Emlékezetes marad a török hajóhad ellen szervezett hadjárata. Ennek a keresztény fejedelmek Lepantónál 1571. október 7-én kivívott győzelmét ő maga a Rózsafüzérről nevezett Istenszülő közbenjárásának tulajdonította. Ettől indíttatva rendelte el ünnepét 1572-ben.

 

Tudtad-e, hogy… ?

Magyarországi Boldog Pált, a magyar domonkos rendtartomány megalapítóját maga Szent Domonkos küldte 1221-ben hazánkba az alapítás céljával?

 

Tudtad-e, hogy… ?

A magyar domonkos tartomány a 7. az alapítások időrendjében.

 

Tudtad-e, hogy… ?

Boldog Pál alapítása, a budai a Szent Miklós zárda, amelynek a romjai a Hilton szálló területén találhatók és megtekinthetőek ma is.

 

Tudtad-e, hogy… ?

Julianus barát, aki Nagy Magyarország felkutatására indult keletre, domonkos szerzetes volt-

A budai Hilton szálló udvarán áll a szobra.

 

Tudtad-e, hogy… ?

Boldog Pál elindult társaival a kunok közé. Úgy tudott prédikálni, hogy a „dux verbi” „a szó mestere” nevet kapta. A térítés ennek ellenére eleinte nehezen ment. Volt részük üldözésben, megvetésben, nélkülözésben.

Az egyik fejedelem, Barc és fia, Membrok, hajlandók lettek a keresztség felvételére. Pál a nagyobb ünnepélyesség kedvéért, de a lassan meginduló kun egyház rendezése végett is, Róbert esztergomi érsekkel akarta a keresztelést elvégeztetni. Az érsek éppen akkor a Szentföldre készülődött, de erre a hírre Erdélybe ment. Barc is átjött oda és mintegy 15 000 alattvalójával együtt megkeresztelkedett. A fejedelemnek maga II. Endre király lett a keresztapja, akit fia, IV. Béla helyettesített. Milyen nagyszerű lehetett ez a hatalmas keresztelő! Nyomában kialakulhatott volna a keresztény Kunország. A magyar Theodorik testvért 1228-ban az érsek megtette a kunok püspökének. Theodorik megszervezte az egyházmegyét, ennek ellenére az apostolkodás nem ment akadályok nélkül, több testvérünk vértanúhalálát követelte.

 

Tudtad-e, hogy… ?

Árpád-házi Szent Margit domonkos apáca volt

IV. Béla király és Laszkarisz Mária gyermeke a tatárjárás alatt született 1242-ben. Legrégibb legendájának tanúsága szerint szülei még születése előtt felajánlották születendő gyermeküket Istennek, hogy az ország megszabaduljon a tatárvésztől.

 

Tudtad-e, hogy… ?

Fogadalmukat beváltva, Margitot már négyéves korában beadták a veszprémi kolostorba, mely a Domonkos Rend felügyelete alatt állt. Apja a Nyulak szigetén építtetett számára új kolostort, ahová Margit tízéves korában költözött át több társával együtt.

 

Tudtad-e, hogy… ?

Margit szentté avatási pere már 1271-ben elkezdődött, de végül csak XII. Piusz pápa kanonizálta őt 1943. november 19-én, rokona, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepnapján.

 

Tudtad-e, hogy… ?

Lékai bíboros indította el Szent Margit megünneplésének azt a hagyományát – azt az immár hagyománnyá vált – megünneplését, hogy a január 18-hoz közelebb eső vasárnap 11 órakor a Margit-szigeten, egykori kolostora romjainál – ahol Szent Margit sírjának helye is látható – a mindenkori bíboros szabadtéri szentmisét mutat be. Sok éve ünnepelnek így az emberek a szigeten, dacolva a januári faggyal, engesztelve Szent Margittal együtt nemzetünkért.

 

Tudtad-e, hogy… ?

Aquinói Szent Tamás egyháztanító domonkos szerzetes volt.

Különösen a kereszthalál és az Eucharisztia misztériumában mélyedt el, amit liturgikus szerzeményeivel is magasztalt (például az úrnapi zsolozsma, szekvencia és más imádságok).

 

Tudtad-e, hogy… ?

Szent Domonkos a rend megalapítása után már egy évvel szétküldte a testvéreket szerte Európába, ahogy Jézus is szétküldte az apostolokat kettesével. És ettől nem omlott össze a rend, sőt nagyon gyorsan elterjedt.

 

III. Honóriusz pápa 1216. december 16-án jóváhagyta a Prédikátorok Rendjét. Ekkor Szent Domonkos, miután Rómában 1217. január 18-án biztos értesülést kapott a Rend egyetemes jóváhagyásáról, Isten kegyelmében bízva és a Boldogságos Szűz Mária pártfogására támaszkodva szétküldte kettesével a testvéreket 1217. augusztus 15-én egész Európába.

 

Tudtad-e, hogy… ?

Boldog XI. Ince pápa domonkos volt?

Óriási erővel dolgozott a törökök elleni keresztény összefogásért. Személyes elkötelezettsége, folyamatos imádságai, az egész világot fölrázó felhívásai nem maradtak eredménytelenül. A török hadsereg július 12-én Bécs alá ért és ostrom alá vette a várost. Az összefogás eredményeként (amiben a pápának is szerepe volt) a császár, a lengyel király, a birodalmi rendek és a magyar királyi sereg két hónap múlva (szeptember 12-én) fölszabadította Bécset. A törökök hatalmas veszteséggel, fejvesztve menekültek. Tekintettel Szűz Mária oltalmára, Boldog XI. Ince Ince pápa hálából elrendelte, hogy e napon, szeptember 12-én Szűz Mária nevét ünnepelje meg az Egyház a törököktől való szabadulás emlékére.

 

Tudtad-e, hogy… ?

Montforti Grignon Szent Lajos Mária, aki az Egyház híres szentje, kevéssé ismeretes róla, hogy egyházmegyés papként belépett a harmadrendi domonkosok közé. Tanítása tömören kifejezve: „Mária által Jézushoz”. A rózsafüzért széles körben terjesztette. Aki szereti ezt az imádságot, az megtapasztalja az Istenszülő Szűz anyai oltalmát. Világhírű, ma is aktuális könyve: „Értekezés a tökéletes Mária-tiszteletről” magyar nyelven is hozzáférhető. Alapvető lelki olvasmány, amely segít eligazodni, hogy ne tévutakon járjunk, hanem megtaláljuk az igazi utat Máriához az önátadás által.

Tudtad-e, hogy… ?

Számtalan rózsafüzértársulatot alapított a Rend szerte a világon. A domonkos Mária-tisztelet jeleként templomokat és kolostorokat neveztek el Szűz Máriáról, gyakran a Rózsafüzér Királynőjéről. A magyar domonkos atyák budapesti rendházukat templomukkal együtt a Rózsafüzér Királynőjéről nevezték el. Soproni templomuk is a rózsafüzér szentélye. A domonkos nővérek hódmezővásárhelyi kolostora szintén ezt a nevet viseli. Mindez Szűz Máriába és a hozzá intézett imádságba vetett bizalmukat tanúsítja. Októberenként a Rózsafüzér Királynője ünnepe kapcsán kb. 40 000 fős zarándoklatot vezetnek a francia domonkosok Lourdes-ba.

Tudtad-e, hogy… ?

Mikor tették le a domonkos atyák a budapesti Thököly úti Rózsafüzér Királynéja templom alapkövét?

1912. május 5-én.

 

Tudtad-e, hogy… ?

Mikor szentelték fel ezt a fent említett domonkos templomot?

1915. október 3-án.

 

Tudtad-e, hogy… ?

Szent Domonkos mindig magánál hordta Máté evangéliumát és Szent Pál leveleit, és szinte kívülről tudta azokat.

 

Tudtad-e, hogy… ?

Szent Domonkos nappal mindig úton volt, az emberek között töltötte az idejét, éjszakáit pedig a templomban töltötte imádsággal. Saját szobája sem volt, ha elfáradt, a templom kövén aludt egy keveset.

 

Tudtad-e, hogy… ?

Szent Domonkosról feljegyezték, hogy mindig csak Istenről vagy Istennel beszélt.

 

Tudtad-e, hogy… ?

A domonkosok között sok híres pártfogója és terjesztője volt a rózsafüzérnek, például Boldog Longo Bertalan. XIII. Leó pápa Valle di Pompejit (Boldog Longo Bertalan művét) a világ plébániájának nevezte, s a Rómában lévő zarándokok figyelmébe ajánlotta; Szent X. Piusz pápa jóváhagyta az Egyetemes Rózsafüzér Társulatot, sőt elsőként ő maga lépett be. Longo kezdeményezte azt, hogy az egész világon együtt imádkozzák a rózsafüzért.

Tudtad-e, hogy… ?

Hogy II. János Pál pápa így írt  Longóról?

„Longo – a  rózsafüzér apostola hordozott. Az ő életszentségének útja a szíve mélyén hallott sugallatra támaszkodott: „Aki terjeszti a rózsafüzért, üdvözül!” E sugallat alapján úgy érezte, hogy Pompejiben templomot kell építenie a Rózsafüzér Királynője tiszteletére, annak az ókori városnak a romjain, melyet éppen megérintett az Evangélium, mielőtt 79-ben a Vezúv lávája eltemette, és csak századokkal később bontakozott ki hamujából a klasszikus műveltség fényének és árnyainak tanújaként.
Bartolo Longo egész életművével, de különösen a „Tizenöt szombat” ájtatosságával a rózsafüzér krisztológiai és kontemplatív lelkületét tárta elénk, s ehhez nagy bátorítást és támaszt kapott „a rózsafüzér pápájának” nevezett XIII. Leóban.” – eddig tart az idézet a pápai levélből.

 

Tudtad-e, hogy… ?

A Hermina Műemlék-kápolna ellátását Erdő Péter bíboros 2004. szeptember 10-én bízta a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Magyarországi Helytartóságára. A Kápolna a Városliget keleti részén, a Közlekedési Múzeummal szemben, a Hermina út 23. szám alatt áll. Vasárnaponként 11 órakor van szentmise.

 

Tudtad-e, hogy… ?

Longo Bertalan két könyve is kapható magyarul a Szent István Társulatnál:

 

- Az egyik: a rózsafüzér tizenöt szombatja

A rózsafüzér tizenöt szombatja című könyvben Longonak a pompeji Rózsafüzér Királynőjéhez és a rózsafüzér tizenöt titkához kapcsolódó elmélkedéseit és imádságait olvashatjuk. Ez az ájtatosság bármelyik templomban végezhető, de akár magánúton is. „Célja a Megváltó Krisztus és a Szentháromság szeretetében való megerősödés a Szűzanya vezetésével és segítségével.”

 

- Longo másik könyve: a Pompeji Mária kegyhely történetét mutatja be.

 

Tudtad-e, hogy… ?

Fra Angelico, a világhírű olasz reneszánsz festőművész domonkos szerzetespap volt.

Eredeti nevén Guido di Pietro, az itáliai Mugello völgyében, a Firenze közelében lévő Vicchióban született 1387-ben. Guidót és bátyját, Benedettót apjuk festőnek taníttatta. Ez megbecsült, jól jövedelmező mesterség volt abban az időben. Divatban volt a templomok, kolostorok, közéleti termek falait freskókkal kifestetni, így bőven akadt munka a festők számára.

A testvérek a mesterség kitanulása után rövid ideig Firenzében működtek, majd mindketten beléptek a Szent Domonkos Rend fiesolei kolostorába,

Fra Angelico Legjelentősebb freskói a Szent István vértanú legendájából és a Szent Lőrinc életéből vett jelenetek, a Vatikán Szent Miklós kápolnájában láthatók. Képei megtalálhatók a firenzei, a párizsi és a berlini képtárakban, valamint Fiesole, Firenze, Róma és más olasz városok templomaiban és kolostoraiban.

Tudtad-e, hogy… ?

Boldog Frassati Péter György harmadrendi világi domonkosaz olaszországi Torinóban született 1901. április 6-án egy előkelő családban. Édesapja diplomata volt. Bányamérnöknek tanult az egyetemen, ahol megismerkedett a Domonkos Renddel. Jó humorú, eleven fiatalember volt és nagyon szerette a hegymászást. Szokásává vált, hogy síelés előtt szentmisére ment, visszaérkezésekor pedig szentségimádásra. Szeretett egyedül lenni Istennel a hegycsúcsokon. Mindennap részt vett a szentmisén és órákat töltött el az Oltáriszentség imádásában.

A szegények gondozása közben megbetegedett gyermekbénulásban. Ezt a betegséget padlásszobában lakó kedves szegényeinél szerezte, akiket naponta látogatott és támogatott. 24 éves korában meghalt.

II. János Pál pápa avatta boldoggá 1990. május 20-án. Sírja abban a torinói templomban található, ahol a Szent Leplet őrzik.

 

Last updated 22 február, 2015 by Nikolett Muranyi